ΠΑΣΕΕΕΔ: Ολοκληρώθηκε η πράξη κατάρτισης-πιστοποίησης

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (Π.Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας», με κωδικό ΟΠΣ 5003109, την οποία είχε αναλάβει ως Δικαιούχος.

Kοινοποίησε το »


Αντικείμενο της Πράξης ήταν η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε 739 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται με την υλοποίηση της Πράξης να καλύπτει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.
Βασική στόχευση της Πράξης ήταν 739 ωφελούμενοι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη για την Πράξη ανήλθε σε 1.377.045,00 €.
Χρηματοδότηση της Πράξης
Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191.
 
 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Kοινοποίησε το »

Tags: 0
Advertisement